• Slice 2
 • Slice 3
 • Slice 4
 • Slice 5
 • Slice 6
 • Slice 7
 • Slice 8
 • Slice 9
 • Slice 10
zapraszamy do rohatyny
spacer
spacer

REGULAMIN

Regulamin imprezy plenerowej
Termin: rok 2017
Miejsce: Ośrodek Kryspinów

Organizator:  Karczma Rohatyna Sp. z o.o.|

I. Postanowienia Ogólne.

 1. Regulamin jest wydany przez spółkę Karczma Rohatyna Sp. z o.o. z siedzibą w Cholerzynie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Krakowie pod numerem KRS:0000380550, Organizatora Imprezy firmowej/plenerowej na rzecz firmy.
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza – zwanym dalej „Terenem Imprezy”. Teren Imprezy oznacza wyznaczony fragment terenu w pobliżu Karczmy Rohatyna i zalewu „Na Piaskach” w Cholerzynie. Każda osoba fizyczna, która uzyskała prawo wstępu na Teren Imprezy jest Uczestnikiem Imprezy i obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania Uczestników obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z Terenu Imprezy oraz znajdujących się na nim urządzeń i atrakcji, w szczególności:

– trzy place zabaw,
– boisko do siatkówki plażowej,
– przylądek zabawy,
– zorbing,
– buble football,
– gra w tenisa,
– loty balonem na uwięzi,
– narty wodne,
– giga piłkarzyki i inne dmuchańce dla dorosłych
– dmuchane zabawki dla dzieci,
– samochody 4×4/ quady
– ruska bania
– park linowy
– wypożyczalnia rowerków wodnych
– paintball
– bayer park
– superfly
– przystań żeglarska
– miejsca postojowe

II. Zasady organizacyjne i porządkowe

 1. Impreza ma charakter zamknięty i przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które uzyskały prawo wstępu na Imprezę. Uczestnik wchodzi na Imprezę po wcześniejszej rejestracji w wyznaczonym punkcie informacyjnym i otrzymaniu identyfikatora Uczestnika (specjalna opaska).
 2. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.
 1. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 1. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność rodziców, opiekunów prawnych lub osób sprawujących nad nimi pieczę.
 1. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 1. Korzystanie z urządzeń oraz atrakcji w czasie trwania Imprezy regulują odrębne Regulaminy.
 1. Na terenie Ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli. O zakazie informuje oznakowanie „Zakaz kąpieli”. Brak oznakowania „Zakaz kąpieli” nie oznacza, że w danym miejscu można się kąpać. Zakaz kąpieli obowiązuje także uczestników Imprezy. Osoby kąpiące się wbrew w/w zakazowi czynią to na własną odpowiedzialność !!!
 1. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z urządzeń oraz atrakcji odbywa się na jego własne ryzyko i odpowiedzialność.
 1. Uczestnicy Imprezy podporządkowują się obsłudze urządzeń oraz atrakcji, z których korzystają.
 1. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
 1. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie Imprezy i jest wyraźnie oznakowany.
 1. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas Imprezy dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania  materiałów marketingowych, zdjęć, reportaży, filmów promocyjnych, teledysków, programów telewizyjnych i transmisji audio-wizualnych oraz informacji dotyczących wydarzeń i imprez odbywających się na terenie Ośrodka.
 1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny: – na stronie internetowej Organizatora, – w punkcie informacyjnym na Terenie Imprezy.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin Ośrodka, inne regulaminy obowiązujące na terenie Ośrodka przy korzystaniu z oferowanych atrakcji oraz przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
 1. Regulamin wchodzi w życie od 30.04.2017 r. i obowiązuje w dniu Imprezy.

Facebook